ALGEMENE VOORWAARDEN BROUWERS ADVOCATEN

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Brouwers Advocaten: de eenmanszaak gevestigd en kantoorhoudende te (6221 BG) Maastricht, aan de Wilhelminasingel 73A, waarin voor rekening en risico van mr. P.J.M. Brouwers de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend;
b. Cliënt: de opdrachtgever van Brouwers Advocaten.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die Cliënt aan Brouwers Advocaten verstrekt en op alle werkzaamheden die Brouwers Advocaten voor Cliënt uitvoert.

Artikel 3. Dienstverlening
1. Alle opdrachten die worden verstrekt aan personen werkzaam bij Brouwers Advocaten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Brouwers Advocaten.
2. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn diegenen die voor Brouwers Advocaten werkzaam zijn of waren te dier zake niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
3. Al de bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die in dienst, ten behoeve en/of in opdracht van Brouwers Advocaten werkzaam zijn en/of zijn geweest.

Artikel 4. Beëindiging opdracht
1. Cliënt kan de opdracht te allen tijde opzeggen.
2. In afwijking van art. 7:408 lid 2 BW is Brouwers Advocaten te allen tijde gerechtigd om, met inachtneming van de Gedragsregels voor Advocaten en met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van Cliënt, de opdracht op te zeggen.

Artikel 5. Beperking aansprakelijkheid
1. Brouwers Advocaten is tegen de risico’s van beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Een kopie van de huidige polis ligt bij het secretariaat te Maastricht, aan de Wilhelminasingel 73A ter inzage. Elke aansprakelijkheid van Brouwers Advocaten is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Brouwers Advocaten of haar medewerkers.
2. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de opdracht geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Brouwers Advocaten tegen aanspraken dienaangaande.
3. Alle aanspraken jegens Brouwers Advocaten vervallen binnen één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan ervan.

Artikel 6. Inschakeling derden
1. Brouwers Advocaten is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht voor rekening van Cliënt derden in te schakelen en om beperkingen van aansprakelijkheid van derden namens Cliënt te aanvaarden.
2. Brouwers Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming (en/of onrechtmatige daad) van (een) door haar ingeschakelde derde(n), zoals onder meer (buitenlandse) advocaten, deurwaarders, postbedrijven en/of deskundigen. Brouwers Advocaten zal in een voorkomend geval haar te dier zake eventueel bestaande aanspraken op die derden aan Cliënt overdragen.

Artikel 7. Registratie, Geheimhouding en ICT
1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is beroepsmatige verwerking van uw persoonsgegevens toegestaan. Op de iedere opdracht die Cliënt aan Brouwers Advocaten verstrekt en op alle werkzaamheden die Brouwers Advocaten voor Cliënt uitvoert is de privacyverklaring van Brouwers Advocaten van toepassing (zie www.brouwersadvocaten.nl).
2. De cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

Artikel 8. Wwft
1. Indien de opdracht of werkzaamheden valt/vallen onder het bereik van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), is Brouwers Advocaten wettelijk verplicht onderzoek te verrichten naar de identiteit van de cliënt. Brouwers Advocaten is bovendien wettelijk verplicht een in die wet gedefinieerde ongebruikelijke transactie te melden bij de bevoegde autoriteiten.
2. De cliënt doet afstand van enig eventueel recht op schadevergoeding of andere aanspraken voortvloeiende of het gevolg zijnde van de nakoming door Brouwers Advocaten van de in lid 1 genoemde wettelijke verplichtingen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Brouwers Advocaten en Cliënt is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Limburg is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van rechtsgeschillen tussen partijen.