Algemeen

In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Brouwers Advocaten uw privacy waarborgt. Opgenomen is onder meer welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom we die gegevens nodig hebben en hoe lang we dit bewaren. Verder staan uw rechten uitgelegd in deze verklaring en er is beschreven op welke wijze u een vraag, opmerking of klacht kan indienen.

Verwerking van persoonsgegevens
Brouwers Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens
Brouwers Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
– het innen van declaraties;
– advisering, bemiddeling en verwijzing;
– het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
– het voeren van verweer tegen aansprakelijkheidsstellingen.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Brouwers Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige (persoons)gegevens die u actief aan ons verstrekt, waaronder medische gegevens, arbeidsrechtelijke gegevens en strafrechtelijke gegevens.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Brouwers Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Brouwers Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
– een wettelijke verplichting;
– de uitvoering van een overeenkomst;
– een gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brouwers Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Brouwers Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan Brouwers Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Brouwers Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Brouwers Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Brouwers Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
In het geval Brouwers Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Brouwers Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Brouwers Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
Voor het doel van het voeren van verweer tegen aansprakelijkheidsstellingen bewaart Brouwers Advocaten de persoonsgegevens gedurende twintig jaren.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Brouwers Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Aanpassing privacyverklaring

Brouwers Advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen en contact

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, alsmede vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u richten aan:
Brouwers Advocaten
t.a.v. mr. P.J.M. Brouwers
Wilhelminasingel 73A
6221 BG Maastricht
info@brouwersadvocaten.nl

Versie: 27 september 2018.